Lielvārdes novada pašvaldība šogad plāno lielākus ieņēmumus nekā pērn

Rīga, 4.marts, LETA. Lielvārdes novada pašvaldības šā gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 12 134 814 eiro, kas būtu vairāk nekā pērn, liecina apstiprinātais pašvaldības 2019.gada budžets.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumus veidos pamatbudžeta ieņēmumi - 11 842 207 eiro, speciālā budžeta ieņēmumi - 288 857 eiro, un ziedojumi - 3750 eiro.

Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada - 2 200 263 eiro - pašvaldībai šogad kopumā pieejami 14 335 077 eiro.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis. Tie šajā gadā kopumā plānoti 6 864 747 eiro apmērā un veido 58% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas, galvenokārt mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.

Savukārt pašvaldības šā gada kopbudžeta izdevumi plānoti 14 335 077 eiro apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu budžeta izdevumiem, kredītu pamatsummas atmaksas un naudas atlikuma uz perioda beigām.

Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk nekā 46% līdzekļu no pamatbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām no janvāra līdz augustam.

Novadā turpināsies iepriekšējos gados sāktā skolēnu brīvpusdienu programma - pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmās un skolēniem no 5. līdz 9.klasei. Tāpat pašvaldība turpinās īstenot skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Turpināsies iniciatīva - Jauniešu biznesa ideju konkurss.

Sociālai nodrošināšanai paredzētais finansējums šajā gadā plānots 1 064 823 eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu piedzīvojis pieaugumu par 18%. Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem šajā gadā plānoti kopsummā 314 642 eiro apmērā, kas ir 30% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma.

Savukārt pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2019.gadā plānoti izdevumi 188 377 eiro apmērā. Plānots iegādāties jaunus formas tērpus policijas darbiniekiem un jaunu transportlīdzekli policijas darba nodrošināšanai, kā arī pārcelšanās izdevumi uz jaunām telpām Raiņa ielā 5, Lielvārdē.

Šogad novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 476 288 eiro apmērā. Šajos izdevumos paredzēti būvvaldes uzturēšanas, izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam, ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi. Pašvaldības ielu (ceļu) uzturēšanai paredzēta valsts speciālā mērķdotācija 375 558 eiro apmērā. Šogad turpinās darbs pie finansējuma apguves projektos par publiskās infrastruktūras uzlabošanu - grants ceļu pārbūves Lielvārdes novadā, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā.

Šajā gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 713 851 eiro apmērā, bet vides aizsardzības pasākumiem plānoti 75 000 eiro apmērā, paredzot veikt atsevišķu meliorācijas sistēmu un lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošanas darbus.

Savukārt pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai šā gada budžetā paredzēti līdzekļi 1 362 631 eiro apmērā.

Uz šā gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldībai ir 17 aizņēmumu līgumi. Kredītu neatmaksātā daļa uz 2019.gada janvāri ir 4 517 741 eiro. Kredītu pamatsummas atmaksai

2019.gadā budžeta izdevumos ieplānoti 494 489 eiro.