Ogrē bērnudārzi darbam gatavi

2015-08-14
2015-08-14

Pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads un skolēni, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi dosies uz savām mācību iestādēm.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir veicis pārbaudi visās Ogres pilsētas izglītības iestādēs un secinājis, ka kopumā situācija gan skolās, gan bērnudārzos ir laba, būtiski trūkumi nav konstatēti. Augstākais vērtējums, pārbaudot ēku drošību, ir "0", tad seko 1, 2 un 3, kas ir viszemākais vērtējums. Ogres izglītības iestāžu ēkas saņēmušas augstāko vērtējumu – nulles un vieniniekus. BVKB būvinspektors Inesis Grūbe secināja, ka Ogrē pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas ir labākā stāvoklī nekā skolas.

12.augustā Ogres novada pašvaldības komisija – domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane, izpilddirektors Pēteris Dimants, Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte un izglītības darba speciāliste Evija Slise, Attīstības departamenta būvvaldes būvinženieri Elmārs Drātnieks un Juris Maļinovskis – apmeklēja Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi "Riekstiņš", "Zelta sietiņš", "Saulīte", "Dzīpariņš", "Cīrulītis", "Strautiņš" un "Sprīdītis", lai pārliecinātos par šo bērnudārzu gatavību jaunajam mācību gadam un, tiekoties ar šo iestāžu vadītājām, noskaidrotu, kas katrā bērnudārzā vēl darāms, lai bērni justos droši un novērstu BVKB pārbaudē konstatētos trūkumus.

Tamane: "Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektors īpaši labi novērtējis Ogres pirmsskolas izglītības iestādes, tomēr ir vairākas lietas, kas jāsakārto. Novada pašvaldības speciālistiem ar rīkojumu tiks uzdots salikt veicamos darbus prioritārā secībā, lai to veikšanai nepieciešamo finansējumu varētu iekļaut 2016.gada budžetā."

Visjaunākais no Ogres bērnudārziem ir PII "Riekstiņš". Šogad "Riekstiņa" bērniem iegādāta āra telts – uzturoties ārpus telpām, bērni varēs patverties no saules, lietus vai sniega. Jauna nojume uzbūvēta PII "Cīrulītis" teritorijā – tā 12.augustā nodota ekspluatācijā, savukārt PII "Sprīdītis" jauno nojumi, kas tapusi gan ar Ogres novada pašvaldības, gan LMT projektu konkursa finansējumu, atklās 1.septembrī – īpašā pasākumā ar bērnu teātra izrādi.

PII "Sprīdītis" ir vienīgais no vēl padomju laikā uzceltajiem bērnudārziem, kura ēka netika siltināta, līdz ar to netika veikti arī ventilācijas sistēmas ierīkošanas darbi (ventilācija šajā bērnudārzā ir nodrošināta tikai virtuvē). PII vadītāja Vija Kalniņa cer, ka ar laiku pienāks kārta arī "Sprīdīša" ēkas renovācijai, ir nepieciešams sakārtot arī sporta laukumu.

PII "Zelta sietiņš" notiek teritorijas labiekārtošanas darbi, bērnudārza teritorijā esošā ceļu seguma vietā ieklājot bruģi – seguma nomaiņai šogad tika piešķirts Ogres novada pašvaldības budžeta finansējums. Nākamajos gados plānota seguma nomaiņa arī citu bērnudārzu teritorijās.

BVKB konstatēja bojājumus PII "Zelta sietiņš" pagrabā un griestu šuvēs – šie trūkumi jānovērš. PII vadītāja Inese Ādmine, runājot par turpmāk veicamo bērnudārza labiekārtošanā, uzsver, ka nepieciešamas jaunas nojumes, jo esošās ir fiziski un morāli novecojušas.

Bojājumi konstatēti vairāku bērnudārzu teritorijā esošo ceļu un celiņu segumā, šādi bojājumi jānovērš arī PII "Saulīte". Šajā bērnudārzā ir nepieciešams sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu. Šovasar PII "Saulīte" veikts kāpņu remonts, iegādāts jauns bērnu rotaļlaukuma aprīkojums, kā arī ierīkoti jauni vārti uz blakus esošo ēku.

Jāpiebilst, ka Ogrē PII "Saulīte" ir vienīgais bērnudārzs, kurā darbojas peldbaseins.

Kopš pagājušā gada 18.decembra PII "Dzīpariņš" vada Iveta Valaine. Apmeklējot šo pirmsskolas izglītības iestādi, Tamane, Dimants un pašvaldības speciālisti uzteica vadītāju par paveikto šajā īsajā laika posmā – jūtamas pozitīvas pārmaiņas. Šobrīd bērnudārzā tiek veikts divu kāpņu telpu un kāpņu remonts. Iegādātas arī dažādas mēbeles grupiņās. Lielākās problēmas šajā dārziņā sagādā nolietojusies elektroinstalācija – tās sakārtošanai 2016. gada budžetā jāatvēl nepieciešamais finansējums. Jāpiebilst, ka Ogres pilsētā "Dzīpariņš" ir vienīgais bērnudārzs, kurā darbojas Valdorfa pedagoģijas grupa.

Savukārt PII "Cīrulītis" šovasar kosmētiski atjauninātas būves bērnudārza teritorijā esošajā bērnu laukumā. Nemitīgi tiek papildināta arī materiālā bāze un pilnveidotas būves dārziņā. Jau minēts par jauno nojumi "Cīrulīša" teritorijā, papildus tai bērnudārza galdnieks izbūvējis vēl vienu būvi bērnu rotaļu laukumā, tādējādi paplašinot bērniem iespējas spēlēties ārpus grupiņu telpām.

Ogres pilsēta ir zaļa un kokiem bagāta, taču ēku tuvumā augošie koki, un tādu arī pie izglītības iestādēm ir daudz, nereti sagādā raizes un apdraud bērnu drošību. Pavisam nesen tieši PII "Cīrulītis" teritorijā nogāzās koks ar visām saknēm, koku stāvoklim ikvienā bērnudārza teritorijā jāpievērš īpaša uzmanība.

PII "Cīrulītis" ir to bērnudārzu skaitā, kuros pērn tika veikti renovācijas darbi, ieskaitot ventilācijas sistēmas izbūvi. Diemžēl jaunā ventilācijas sistēma sagādājusi ne mazums problēmu. Šajā dārziņā problēmas sagādā arī lietus kanalizācijas neesamība. Rudenī PII "Cīrulītis" veiks ventilācijas ierīkošanu pagrabā.

PII "Cīrulītis" ilggadējā vadītāja Valentīna Dubovska nolēmusi pārtraukt darba attiecības, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 16.jūlijā deputāti viņas iesniegumu akceptēja. Pēc sēdes uz vakanto PII vadītājas amatu tika izsludināts konkurss, domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 13.augustā deputāti lēma par Ilzes Zvirgzdiņas iecelšanu PII "Cīrulītis" vadītājas amatā, galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē pēc nedēļas. Tamane ļoti atzinīgi vērtē Dubovskas paveikto ne tikai prasmīgi vadot PII "Cīrulītis", bet arī viņas ieguldījumu Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības sistēmas veidošanā un attīstībā.

Arī PII "Strautiņš" paredzēts ierīkot ventilāciju pagrabtelpās. Šajā bērnudārzā šovasar veikts remonts pasākumu zālē, kā arī paveikti mazāka apjoma remontdarbi iekštelpās. Arī PII "Strautiņš" teritorijā nepieciešama celiņu seguma nomaiņa.

Vairākās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs jāizstrādā vai jāpilnveido civilās aizsardzības plāni – tā ir katras iestādes darba neatņemama sastāvdaļa, gādājot par bērnu drošību.

Tamane: "Šogad pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums notika dažas nedēļas ātrāk kā ierasts, lai savlaicīgi varētu sagatavoties jaunajam mācību gadam. Jāpiebilst, ka bērnudārzi sākuši strādāt jau ar 1.augustu. Šajā apmeklējumā mani īpaši interesēja ventilācijas izbūve un tās darbība, jo uzskatu, ka 2014.gadā realizētais sešu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu siltināšanas projekts bija sasteigts un jau pašā sākumā radīja bažas par to, ka varētu būt problēmas ar ventilāciju, un problēmas patiešām ir. Šis jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls, jo oktobrī beidzas līgums ar firmu, kura bērnudārzos apkalpo ventilācijas sistēmas. Mums svarīga ir bērnu labsajūta un veselība, tāpēc šis jautājums ir jāsakārto, iespējams, pat jāiegādājas mērierīces gaisa kvalitātes pārbaudei. Taču kopumā visos bērnudārzos ir paveikts liels darbs, lai bērni justos labi un droši. Paldies vēlos teikt bērnudārzu vadītājām un darbiniekiem, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai uzlabotu vidi bērnudārzos, vecākiem, kuri aktīvi līdzdarbojas vides sakārtošanā. Visiem kopā sadarbojoties, ir panākts pozitīvs rezultāts – paldies par to!"
Viss par: p24