Suntažu internātskolu plāno pievienot vidusskolai

Rīga, 15.febr., LETA. Ogres novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti apstiprināšanai domes sēdē virzīs lēmumprojektu par Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra (SIRC) pievienošanu Suntažu vidusskolai, aģentūra LETA uzzināja Ogres novada pašvaldībā.

Novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte skaidroja, ka atbilstoši Vispārējās izglītības likumam speciālās internātskolas tiks izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss.

Tāpat kā speciālās internātskolas, arī rehabilitācijas centrus plānots izslēgt no izglītības iestāžu tipoloģijas speciālajā izglītībā, līdz ar to pašvaldībai līdz šā gada februāra beigām jāpieņem lēmums par rehabilitācijas centru un speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, reorganizāciju vai likvidāciju, to pabeidzot līdz 2020.gada 31.augustam.

Pēc Gruntes teiktā, ja SIRC tiktu mainīts nosaukums un iestāde turpinātu pastāvēt kā speciālās izglītības iestāde, nodrošinot arī internāta pakalpojumus, tad šāda speciālās izglītības iestāde varēs īstenot tikai speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, būs tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. SIRC šīs programmas apgūst ļoti mazs bērnu skaits.

Turklāt, lai nodrošinātu iepriekš minēto speciālo izglītības programmu īstenošanu, kā arī nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus esošajās SIRC telpās, ir jābūt atbilstošai materiāltehniskai bāzei un resursiem, kā arī vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem. SIRC ir iesniedzis izglītības iestādes darbības izvērtējumu un statistisko datu apkopojumu, kā arī savu redzējumu izglītības iestādes attīstībai, kas paredz vienreizēju - 541 281 eiro un ikgadēju - 1 549 407 eiro pašvaldības finansiālu ieguldījumu.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, speciālās izglītības programmās no 2020.gada septembra iestāde varētu turpināt saņemt valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aptuveni 30 Ogres novada pašvaldībā deklarētiem izglītojamajiem, no kuriem deviņi izglītības programmu apgūst izglītības iestādes struktūrvienībā Ogrē, Suntažu ielā 2. Pastāv risks, ka valsts budžeta mērķdotācijas netiks piešķirtas speciālās izglītības iestādei ar tik mazu izglītojamo skaitu, līdz ar to visi uzturēšanas izdevumi, tai skaitā saimnieciskais, tehniskais un ārstniecības personāls, kas šobrīd tiek finansēts no valsts budžeta, būs jāfinansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem, atzīmē pašvaldība.

Šobrīd izglītības iestādē nav atbilstoša nodrošinājuma minēto speciālās izglītības programmu īstenošanai, tai skaitā nav nodrošināta vides pieejamība izglītojamajiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem un izglītības iestādes pastāvēšanas gadījumā pašvaldībai būtu jāiegulda papildu finanšu līdzekļi ēkas remontā un vides pieejamības nodrošināšanā, kā arī materiāltehniskās bāzes pilnveidē.

Pašvaldībai nav iespējas piesaistīt tik būtiskus finanšu resursus skolas attīstībai kā speciālās izglītības iestādei Suntažu pagastā, kur speciālās izglītības programmas tiktu nodrošinātas ne vairāk kā 20 Ogres novadā deklarētajiem izglītojamajiem, uzsver pašvaldība.

Grunte uzskata, ka, efektīvi un racionāli izmantojot izglītībai pieejamos resursus Suntažu pagastā, ir nepieciešams SIRC pievienot Suntažu vidusskolai. Līdz ar to tiks nodrošināta izglītojamo interešu aizsardzība, paaugstināta izglītības kvalitāte, efektīvi un racionāli izmantojot finanšu līdzekļus, materiāltehniskos un personāla resursus. Pievienojot SIRC Suntažu vidusskolai, abas izglītības iestādes vadīs viens vadītājs un SIRC telpās tiks nodrošināta speciālās izglītības programmu īstenošana, izveidojot speciālās klases vai grupas, kā arī nepieciešamības gadījumā internāta pakalpojumus varēs izmantot arī Suntažu vidusskolas izglītojamie. Esošo resursu ietvaros SIRC būs iespēja nodrošināt mācību priekšmetu pedagogus.

Šobrīd SIRC tiek nodrošinātās tādas mācību programmas kā speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, ko apgūst divi skolēni, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, ko apgūst 22 skolēni, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, ko apgūst seši skolēni, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ko apgūst desmit skolēni, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ko apgūst desmit skolēni, kā arī profesionālās pamatizglītības programm "Ēdināšanas pakalpojumi", kuru apgūst septiņi skolēni.

No 2010.gada septembra izglītojamo skaits SIRC ir samazinājies no 66 uz 57 izglītojamajiem šā gada janvārī. Lai gan no 2017.gada izglītības iestāde licencēja speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kas izglītības programmu apgūst SIRC filiālē Ogrē, kur ir arī piemērotas un pielāgotas telpas, un profesionālās pamatizglītības programmas "Koka izstrādājumu izgatavošana" un "Ēdināšanas pakalpojumi" ar mērķi piesaistīt vairāk izglītojamo skolai, izglītojamo skaits nav palielinājies, bet ir samazinājies.

Ogres novadā deklarētie izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas SIRC, ir 39 un 18 izglītojamie ir deklarēti citos novados. Izglītojamo skaits samazinās, bet pedagogu un citu darbinieku skaits netiek samazināts, līdz ar to šajā mācību gadā skolā ir 51 darbinieks un 57 izglītojamie.

Galīgais lēmums par SIRC pievienošanu vidusskolai būs jāpieņem Ogres novada domes sēdē.

Lēmumprojekts paredz SIRC likvidēt ar 2020.gada 31.augustu, pievienojot to Suntažu vidusskolai, un minēto darbību veikšanai izveidot komisiju.