Valsts kontrole konstatē pārkāpumus SIA "Lielvārdes Remte" darbībā

Foto: Ogre24.lv
Foto: Ogre24.lv

Pēc vairākkārtējām iedzīvotāju sūdzībām ar mērķi izvērtēt SIA ''Lielvārdes Remte'' darbības likumību un atbilstību plānotajiem mērķiem, kā arī lai pārbaudītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķinu likumību un pamatotību, Valsts kontrole veica likumības revīziju.

Kā pilsētas informācijas portālu Ogre24.lv informēja Zane Švāģere, diemžēl revīzijā nebija iespējams pārliecināties par SIA "Lielvārdes Remte" dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas 2014. un 2015.gadam aprēķina pareizību un faktisko izdevumu 2014.gadam ticamību un pamatotību, jo revidentiem netika sniegti ne aprēķinu darba dokumenti, ne aprēķiniem izmantoto datu atšifrējumi.

Konstatētas būtiskas nesakritības starp faktiskajiem izdevumiem un informāciju, kas uzrādīta grāmatvedības uzskaitē.

Tāpēc Valsts kontrole vērš Lielvārdes iedzīvotāju uzmanību uz to, ka nav iespējams pārbaudīt, vai noteiktā maksa par pārvaldnieka sniegtajiem pakalpojumiem ir bijusi taisnīga un pamatota.

Veicot ēku siltināšanas darbus bez saskaņošanas ar iedzīvotājiem, SIA "Lielvārdes Remte" bijusī valde būtiski ir pārsniegusi savas pilnvaras. Turklāt saskaņā ar ekspertu slēdzienu siltināšanas darbu izmaksas, iespējams, ir mākslīgi sadārdzinātas par vairāk nekā 18 000 eiro, gandrīz uz pusi pārsniedzot šādu darbu reālo cenu, tāpēc ir saprotama iedzīvotāju neapmierinātība un nevēlēšanās šādas saistības uzņemties.

Valsts kontrole izsaka cerību, ka Lielvārdes novada pašvaldībai un SIA "Lielvārdes Remte" izdosies piedzīt pārmaksātos līdzekļus par namu siltināšanu no uzņēmuma iepriekšējās valdes, kā arī vienoties ar iedzīvotājiem par siltināšanas izmaksu segšanu tādā apmērā, kādā to ir novērtējuši neatkarīgie eksperti.

Kārtējo reizi aktualizējas jautājums par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību, šoreiz Lielvārdes pašvaldībā. Konstatēti daudzi trūkumi SIA "Lielvārdes Remte" ikdienas darbības procesu nodrošināšanā, kā arī nesaimnieciska rīcība. Netiek veikta iepriekšēja iepirkumu plānošana, iepirkumi tiek veikti, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu metodes. Grāmatvedības uzskaites procesi nav reglamentēti. Nav novērsts risks, ka sabiedrība apmaksā darbinieku privātajām vajadzībām izlietoto degvielu. Nav noteikts, par kādu pienākumu veikšanu darbiniekiem tiek maksātas piemaksas par papildu darbu. Tiek maksātas piemaksas pie darba algas par tādu darbu izpildi, kas ietilpst darbinieku pamatpienākumos. Tiek iegādāti pakalpojumi, kas sabiedrībai nemaz nav nepieciešami, piemēram, SIA "Lielvārdes Remte" par vairāk nekā 12 000 eiro iegādājusies resursu vadības sistēmu "Horizon", bet to neizmanto, jo grāmatvedības uzskaiti veic citā programmā.

Paradoksālākais, ka konstatētie trūkumi un neatbilstības nav jaunums ne pašvaldībai, ne uzņēmuma valdei. Par to liecina jau iepriekš veiktais pašvaldības audits SIA "Lielvārdes Remte", tomēr daudzās jomās uzlabojumu nav vai tie ir formāli.

Revīzijā sniegti 13 ieteikumi, kurus ieviešot, tiks nodrošināts, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķins ir pamatots, ticams, izsekojams, kā arī tiks uzlabota iekšējā kontrole pār sabiedrības iekšējiem procesiem.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa jau iepriekš ir aktualizējusi jautājumu par pašvaldību spēju nodrošināt labu pārvaldību kapitālsabiedrībās, kuras nodarbojas ar namu apsaimniekošanu. Līdzšinējās revīzijās konstatētais ļauj secināt, ka namu apsaimniekošana daudzviet nenotiek kvalitatīvi, netiek ievērotas normatīvo aktu prasības. Tāpēc nepieciešams turpināt diskusijas Ekonomikas ministrijas un valdības līmenī, kā situāciju uzlabot, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu, par to nepārmaksājot.